Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Lekarsko uverenje u slučaju stalnog boravka na neodređeno vreme

Ako je stranac dete mlađe od 18 godina državljana treće države sa stalnim boravkom na neodređeno vreme ili dete mlađe od 18 godina koje je povereno na staranje državljanu treće države sa stalnim boravkom na neodređeno vreme, dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje. To proizilazi iz člana 47. stavak 5 zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca.

Rok za predaju lekarskog uverenja stranca je do 30 dana, i počinje teći od podnošenja zahteva.

Upozoravamo da uverenje ima svoj validitet, što znači da ne sme da bude starije od 30 dana. Pri ovoj vrsti boravka zakon izričito ne spominje mogućnost podnošenja zahteva za produženje roka za dostavu lekarskog uverenja stranca.

Ovo proizilazi iz odredbe člana 47. st. 5 zakona br. 404/2011 Z. z. o boravku stranaca, prema kojem: „Državljanin treće države po članu 46. st. 1. tačka  b) obavezan je da zahtevu dostaviti i lekarsko uverenje koje potvrđuje, da ne boluje od bolesti koja bi ugrožavala javno zdravlje  do 30 dana od podnošenja zahteva. Lekarsko uverenje koje potvrđuje  da ne boluje od bolesti koja ugrožava javno zdravlje, ne sme da bude starije od 30 dana.“

You may also like